ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen - geldigheidsgebied

De volgende Algemene Voorwaarden gelden voor alle zakenrelaties van de firma Selim Tacyildiz gevestigd op Driekoningenstraat 63 2600 Te Berchem met ondernemingsnummer BE 0549.819.160 hierna opdrachtnemer genoemd, via de websites www.artwerpen.be of www.artwerpen.com vertegenwoordigdt door Selim Tacyildiz. Klant in de strekking van de voorwaarden zijn zowel consumenten als ondernemers. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende Algemene Voorwaarden zullen, zelfs bij kennisneming, geen deel van de overeenkomst zijn, behalve wanneer met de geldigheid uitdrukkelijk is ingestemd. Doorslaggevend is telkens de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldige versie.

 

2. Informatie omtrent de toegankelijkheid van de contractuele bepalingen

Wij bewaren de tekst van de overeenkomst en sturen u de bestelgegevens per e-mail. U kunt deze e-mail op uw computer opslaan om de gegevens op ieder tijdstip bij de hand te hebben. Uw persoonsgegevens, de bestelgegevens en uw facturen kunt u bovendien in uw klantenrekening (login-gedeelte) op ieder tijdstip bekijken. De actuele Algemene Voorwaarden staan altijd in onze onlineshop. 

3. Sluiting van de overeenkomst

a.    In de afsluitende stap van het bestelproces heeft u de mogelijkheid om uw bestelling in de onlineshop nogmaals te controleren. Door vervolgens te klikken op de knop "Koop nu" plaatst u een bindende bestelling van de producten die zich in de winkelwagen bevinden. Hierdoor komt de overeenkomst tussen u en Selim Tacyildiz tot stand. Wij bevestigen de ontvangst van de bestelling samen met de relevante klantinformatie direct per e-mail. 
Wanneer wij met betrekking tot de desbetreffende bestelling binnen 5 weken geen betaling ontvangen of bij drukwerk dat wordt vervaardigd volgens klantspecificatie geen drukgegevens ontvangen die geschikt zijn om te drukken, hebben wij het recht om af te zien van de koopovereenkomst.

b. Bij orders met levering aan derden is de besteller de opdrachtgever. Indien de levering aan derden ten bate van hen is of indien de ontvanger van de levering door de inbezitneming en het verdere gebruik van de levering op andere wijze is verrijkt, zijn de besteller en de ontvanger van de levering beide opdrachtgevers. Met de verstrekking van een dergelijke opdracht bevestigt de besteller stilzwijgend dat het akkoord hiervoor is gegeven.

c. Bij bestelling voor rekening van derden - onafhankelijk van het feit of dat in eigen of in een vreemde naam is - zijn besteller en gefactureerde samen opdrachtgevers. Een latere factuurwijziging na een reeds uitgevoerde facturering op verzoek van de besteller naar een andere gefactureerde betekent de stilzwijgende schuldtoetreding van deze gefactureerde. Met de verstrekking van een dergelijke opdracht bevestigt de besteller stilzwijgend dat het akkoord door de gefactureerde hiervoor is gegeven.

d. Artwerpen.be zal drukopdrachten niet in behandeling nemen, wanneer

 • de inhoud van het drukwerk of de nakoming van de drukopdracht zou indruisen tegen geldig strafrecht of als strafbaar feit gerechtelijk vervolgd zou kunnen worden;
 • met het drukwerk klaarblijkelijk racistische, xenofobische, geweldverheerlijkende, radicale of anderszins anticonsitutionele doeleinden worden vervolgd;
 • de inhoud van het drukwerk van sexistische aard zou zijn; of
 • het drukwerk algemene ethische grondwaarden zou schenden of om andere redenen als in strijd met de goede zeden ingeschat zou kunnen worden.

Artwerpen.be behoudt zich het recht voor om klantrekeningen bij herhaalde aanbieding van dergelijke drukopdrachten permanent te blokkeren.

e. Artwerpen.be stelt geen minimumbestelwaarde voorop.

4. Informatie omtrent het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten op afstand voor de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Een consument is iedere natuurlijke persoon die rechtshandelingen voor een doel uitvoert, die noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige professionele activiteiten kan worden toegeschreven.

5. Levering, risico-overgang

a. De in de onlineshop genoemde productie- resp. levertijden voor de voltooiing van de opdracht stemmen overeen met de desbetreffende stand van de planning. De totale levertijd komt voort uit ontvangen betaling , ontvangen gegevens, productietijd en verzendtijd. De genoemde werkdagen zijn maandag t/m vrijdag, NIET zaterdag, zondag en feestdagen.

b. Voor ondernemers geldt: Bij niet-naleving van levertermijnen die door de opdrachtnemer uitdrukkelijk als bindende levertermijnen werden bevestigd, wordt de vervangingsplicht van de opdrachtnemer beperkt tot de hoogte van de orderwaarde. Verdere claims zijn uitgesloten, behalve wanneer de overschrijding van de als bindend bevestigde levertermijn berust op een opzettelijke of grove nalatige schending van de plicht van de opdrachtnemer of van een wettelijke vertegenwoordiger of gedelegeerde persoon van de opdrachtnemer.

c. De levertijd wordt verlengd in alle gevallen van overmacht met de tijdsduur van de belemmering. Als overmacht gelden vooral stakingen, storingen - met name storingen in de gegevensleidingen - voor zover deze belemmeringen aantoonbaar belangrijke invloed hebben op de levering van de goederen. Dat geldt ook, indien de belemmering bij één van de contractanten van de opdrachtnemer optreedt. De hierboven vermelde omstandigheden hoeven ook dan niet door de opdrachtnemer te worden gerechtvaardigd, wanneer ze zich voordoen tijdens een reeds bestaande vertraging.

d. Wanneer producten tijdelijk of langdurig niet leverbaar zijn of wanneer de levering van de firma artwerpen.be vertraging oploopt, zal de firma Artwerpen.be onmiddellijk contact met u opnemen en u op de hoogte stellen van de stand van zaken. Dit kan – met name bij toebehoren – ook gebeuren, omdat al tijdens het selectie- of bestelproces wordt aangegeven dat producten niet beschikbaar zijn of er vertraging van de leveringen ontstaan.

e. De keuze van het transportbedrijf is aan de firma Artwerpen.be en kan niet door de opdrachtgever worden beïnvloed. De levering is tot aan de stoeprand. Leveringen worden aan personen overhandigd die op het adres van de ontvanger worden aangetroffen.

6. Betaling

 1. De op de website vermelde prijzen gelden onder het voorbehoud, dat de aan de offerte van de klant ten grondslag liggende ordergegevens ongewijzigd blijven. De facturatie geschiedt in Euro.
 2. Indien een goederenlevering om redenen die de klant dient te rechtvaardigen, op diens verzoek nog een keer naar hem wordt verzonden, dient hij de hiervoor veroorzaakte kosten te aanvaarden. Indien de klant een ondernemer met vestiging in de EU buiten Belgie is en een geldig BTW-nummer heeft, wordt de factuur zonder vermelding van BTW opgemaakt. Indien de levering vanwege een verkeerd BTW-nummer als belastingvrij werd behandeld en dat berust op een onjuiste vermelding van de klant die de opdrachtnemer ook bij zorgvuldige uitvoering van een redelijk persoon niet kon herkennen, blijft de ondernemer het belastingbedrag verschuldigd. Indien de klant een ondernemer is met vestiging in landen buiten de EU, wordt de factuur zonder vermelding van BTW opgemaakt.
 3. Om gebruik te kunnen maken van een een uitvoerlevering zonder BTW zijn de gegevens van de besteller (=contractant) beslissend. De besteller moet voldoen aan de persoonlijke voorwaarden voor deze belastingvrijstelling. Met eventueel volgende personen (van de besteller afwijkende ontvangers resp. doorverzendingen) kan door Artwerpen.be met het oog op de belastingvrijstelling geen rekening worden gehouden.
 4. Extra kosten:
  - Verzendkosten staan in de desbetreffende landenspecifieke verzendinformatie vermeld op onze onlineshop.
  - Eventuele kosten voor verschillende betaalwijzen staan vermeld op onze onlineshop.
  - Over extra kosten voor leveringen naar landen buiten het Europese economische gebied informeren wij u 
 5. De aan de klant bij de bestelling meegedeelde betaalwijzen zijn van toepassing.
 6. De prijzen op het tijdstip van de bestelling zijn van toepassing. Speciale acties zijn achteraf niet van toepassing.
  1. Wanneer de goederen niet door de klant worden geaccepteerd, raakt de klant met de betaling achter, tenzij een consument gebruikmaakt van het aan hem toegekende herroepingsrecht. De consument dient tijdens het betalingsverzuim de geldschuld ter hoogte van 5% boven de wettelijke rente te betalen, de ondernemer ter hoogte van 8%. Wij behouden ons jegens de ondernemer voor, een hogere rente wegens te late betaling aan te tonen en te claimen. Voor het toesturen van een schriftelijke betalingsherinnering brengen wij een bedrag van 15,00 EUR in rekening. Indien binnen acht (8) werkdagen na het toesturen hiervan geen betaling wordt ontvangen, ondernemen wij gerechtelijke stappen. Indien de opdracht van de klant een gereedstelling van grote papier- of kartonhoeveelheden, bijzondere materialen of prestaties vooraf vergt, kan hiervoor om vooruitbetaling worden verzocht.
  2. Indien de naleving van de betalingsplicht vanwege een na het sluiten van de overeenkomst opgetreden of bekend geworden verslechtering van de financiële positie van de klant gevaar loopt, kan de opdrachtnemer vooruitbetaling of onmiddellijke betaling van alle open, ook nog niet te betalen facturen eisen, nog niet-geleverde goederen achterhouden of de verdere werkzaamheden aan nog in bewerking zijnde opdrachten staken. Deze rechten heeft de opdrachtnemer ook als de klant ondanks een door vertraging gemotiveerde aanmaning geen betaling doet.
  3. Vanaf het tijdstip van de verzenddatum kunnen achteraf op verzoek van de opdrachtgever teweeggebrachte wijzigingen van de commerciële ordergegevens (gefactureerde, betaalwijze e.d.) globaal met 10,00 EUR inclusief BTW in rekening worden gebracht. Wijzigingen van verzending of adressen door de bezorger (bijv. onjuiste of onvolledige adresgegevens) worden samen met de werkelijk veroorzaakte kosten in rekening gebracht.

  7. Facturering

  De verzending van de factuur gebeurt elektronisch via e-mail in PDF-formaat. Deze PDF-factuur is conform de Belgische wet op de omzetbelasting gekwalificeerd elektronisch ondertekend. Elektronisch verzonden en ondertekende factuur is gelijk aan de papieren vorm en geeft het recht op aftrek van voorbelasting en bedrijfskosten. U bent als gefactureerde verplicht om de elektronische handtekening van deze factuur te controleren (verifiëren) om de voorbelasting te kunnen claimen, een controlerapport aan te maken en deze tegen wijzigingen te beschermen en samen met de elektronische factuur te bewaren (op te slaan). 

  Facturen worden conform Belgische wet op de omzetbelasting aangemaakt op naam van de bij de bestelling geregistreerde ontvanger. Wijzigingen van de factuurgegevens zijn achteraf niet mogelijk tenzij de factuur gebaseerd is op het foutief overnemen van de factuurgegevens. Ook het achteraf omstellen naar een ander factuuradres is niet mogelijk. 

   

  8. Eigendomsvoorbehoud

  Voor ondernemers geldt: Tot de nakoming van alle vorderingen, inclusief alle saldovorderingen uit lopende rekeningen waarop de leverancier in het kader van een aanwezige zakelijke relatie om iedere wettelijke reden jegens de opdrachtgever nu of in de toekomst recht heeft, wordt de leverancier de volgende zekerheden toegekend die hij op verzoek naar eigen wens vrij zal geven, voor zover hun waarde de vordering blijvend met meer dan 10% te boven gaat. Leveringen blijven eigendom van de leverancier. Verwerking of omvorming worden, zonder hieruit voortkomende plichten, voor de leverancier als producent uitgevoerd. Vervalt het (mede-) eigendom van de leverancier door verbinding, vermenging, verwerking of omvorming, wordt reeds nu overeengekomen dat het (mede-) eigendom van de opdrachtgever voor het waardeaandeel (factuurwaarde) overgaat op de leverancier. De opdrachtgever bewaart het (mede-) eigendom van de leverancier kosteloos. Goederen die onder het (mede-) eigendom van de leverancier vallen, worden hierna gereserveerd eigendom genoemd. Eigendomsoverdracht tot panding en zekerheid van gereserveerd eigendom is niet toegestaan. Indien de opdrachtgever de aan hem toegekende aanspraak op het gereserveerde eigendom overdraagt en daarvoor een vordering krijgt, dan staat hij deze vordering, inclusief alle saldovorderingen uit lopende rekeningen, reeds nu in volle omvang af aan de leverancier. Zolang de opdrachtgever correct aan zijn betalingsplichten voldoet, is hij onherroepelijk gerechtigd om de aan de leverancier afgestane vorderingen in eigen naam en voor eigen rekening te innen. Bij toegang van derden tot gereserveerd eigendom moet de opdrachtgever op het eigendom van de leverancier wijzen en de leverancier hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. Hetzelfde geldt voor vorderingen.

  9. Garantie

  a. De opdrachtgever dient de contractconformiteit van de geleverde gegevens evenals van de evt. voor correctie toegestuurde voor- en tussenproducten met de vermelde gegevens in ieder geval te controleren.

  b. Reclamaties vanwege duidelijke gebreken dient de klant (ondernemer) ons binnen een week vanaf ontvangst van de producten schriftelijk mee te delen; anders is het claimen van de garantie voor de ondernemer uitgesloten. Voor het nakomen van de termijn volstaat de tijdige verzending. Verborgen gebreken die na de voor de ondernemer verplichte onmiddellijke controle van de goederen op dit tijdstip niet te constateren waren, dienen binnen 4 weken nadat de goederen de leverancier hebben verlaten eveneens schriftelijk te worden meegedeeld.

  c. Bij gerechtvaardigde reclamaties kunnen consumenten kiezen of er alsnog aan de levering moet worden voldaan d.m.v. een verbetering achteraf of dat er een vervangende levering moet worden uitgevoerd. De verjaringstermijn voor wettelijke claims bedraagt 2 jaar en gaat in op de datum van bezorging, d.w.z. bij inontvangstneming van de zaak door de koper. Wij zijn gerechtigd om de gekozen manier waarop er alsnog aan de levering moet worden voldaan te weigeren, wanneer die alleen met onevenredige kosten mogelijk is en de andere manier van naleving achteraf zonder noemenswaardige nadelen voor de consument blijft. Bij ondernemers verlenen wij voor gebreken van de goederen eerst naar eigen keus garantie door verbetering achteraf of een vervangende levering. De navervulling blijft in alle gevallen beperkt tot de hoogte van de orderwaarde. Ditzelfde geldt in het geval van een gerechtvaardigde reclamatie van de verbetering achteraf of een vervangende levering. In geval van een vertraagde, achterwege gelaten of mislukte verbetering achteraf of vervangende levering kan de klant echter van het contract afzien. Aansprakelijkheid voor gevolgschade van de gebreken wordt uitgesloten.

  d. Gebreken van ten dele reeds geleverde goederen geeft niet het recht tot reclamatie van de gehele levering, tenzij de gedeeltelijke levering voor de klant niet van belang is.

  e. Voor ondernemers geldt: Voor afwijkingen van de hoedanigheid van het gebruikte materiaal is de opdrachtnemer slechts ter hoogte van de eigen claims jegens de desbetreffende toeleverancier aansprakelijk. In dergelijke gevallen is de opdrachtnemer van zijn aansprakelijkheid ontbonden wanneer hij zijn vorderingen jegens de toeleveranciers aan de klant afstaat. De opdrachtnemer is aansprakelijk als een borgsteller indien er vorderingen jegens de toeleverancier door de schuld van de opdrachtnemer niet van toepassing zijn of zulke vorderingen niet gerealiseerd kunnen worden.

  f. Indien de door de klant verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de bepalingen van de firma Artwerpen.be zijn de richtlijnen van de gegevenseisen van toepassing.

  g. Meer- of minderleveringen tot 5% van de bestelde hoeveelheid kunnen vanwege de drukprocedure in sommige gevallen mogelijk zijn.

  10. Aansprakelijkheid bij schade

  a. Indien de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever de goederen naar een andere plaats dan de plaats van levering stuurt, gaat het risico over op de opdrachtgever, zodra de opdrachtnemer de goederen aan het transportbedrijf, de expediteur of een andere met de uitvoering van de verzending aangewezen persoon of instelling heeft geleverd. Dat geldt niet wanneer de opdrachtgever consument is.

  b. Aanspraken van de klant op schadevergoeding zijn, behoudens de hierna vermelde regelingen uitgesloten, wanneer de schade niet met opzet of door grove nalatigheid werd veroorzaakt. Dat geldt ook bij licht nalatig plichtsverzuim van onze gedelegeerde personen.

  c. De bovenstaande vrijwaring van aansprakelijkheid geldt niet, indien wij nalatig een belangrijke contractuele plicht niet zijn nagekomen; onze vervangingsplicht is in dat geval echter beperkt tot de voor het contract typische, voorzienbare schade. De opdrachtnemer is met name niet aansprakelijk voor gemiste bedrijfswinst of gemiste besparingen. Dat geldt ook voor alle schades die door onze werknemers, vertegenwoordigers en gedelegeerde personen worden veroorzaakt. Zodra de goederen aan één van onze transportpartners zijn overhandigd, uiterlijk bij het verlaten van onze bedrijfslokaliteiten, draagt de opdrachtgever het risico voor de goederen, voor zover de opdrachtgever geen consument is. De risico-overgang op de opdrachtgever gebeurt ook bij franco- en franco-thuis-leveringen, indien de opdrachtgever geen consument is. Iedere levering waarbij sprake is van een uitwendige beschadiging, mag door de opdrachtgever alleen met constatering van de schade jegens het transportbedrijf worden aangenomen

  d. Alle aan ons toegezonden templates worden door ons zorgvuldig behandeld. Aansprakelijkheid bij beschadiging of verlies aanvaarden wij alleen tot de materiaalwaarde. Verdere claims van welke aard dan ook zijn uitgesloten.

  e. Bij bestelling van een gegevenscontrole (optionele extra optie) controleren wij uw drukgegevens m.b.t. resolutie, afloop, gegevensformaat en lettertypes insluiten. Wij verlenen geen garantie bij spellings- en zetfouten, kleurweergave of problemen die door de overschrijding van de maximum inktbezetting van 300% ontstaan. Principieel niet gecontroleerd worden ook de overdrukken-instellingen en de positie van vouw- en perforatielijnen, omdat hier creatieve overwegingen op de voorgrond kunnen staan.

  11. Aansprakelijkheid

  Het drukwerk en de elektronische publicaties worden aan de hand van de aangegeven inhoud door de klant vervaardigd. Om deze reden is de klant jegens de firma Artwerpen.be aansprakelijk voor het feit dat hij voor het gebruik, de doorgifte en de verspreiding van alle verstrekte gegevens resp. beschikbaar gestelde templates incl. teksten en beeldmateriaal onbeperkt gerechtigd is. De klant is bovendien aansprakelijk voor het feit dat door de vervaardiging van het door hem in opdracht gegeven drukwerk geen commerciële beschermingsrechten of auteursrechten van derden worden geschonden en de inhoud niet indruist tegen concurrentievoorschriften of tegen de goede zeden.

  12. Rechten en claims van derden

  De klant verplicht zich om alle door Artwerpen.be geleverde producten en diensten alleen zo te gebruiken, dat er geen rechten van derden worden geschaad of geschonden. Anders is de klant verplicht om Artwerpen.be van alle hieruit voortkomende claims van derden te vrijwaren.

  13. Reclame

  Op drukwerk kunnen wij met toestemming van de opdrachtgever op hiervoor geschikte wijze op ons attent maken. Een toestemming door de opdrachtgever kan alleen worden geweigerd als hij hier een hoofdzakelijk belang bij heeft.

  14. Verzending en opslag van drukgegevens

  Indien door de besteller en opdrachtgever drukgegevens worden verzonden, onverschillig op welke wijze, vooral echter bij elektronische verzendingen van de drukgegevens en uitwisseling van drukgegevens, aanvaardt de opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor de transmissie of bewaring van de drukgegevens. Drukgegevens worden door de opdrachtnemer niet opgeslagen. De opdrachtnemer zorgt niet voor vervanging van verloren gegane gegevens, indien gegevens moeten worden opgespoord of moeten worden hersteld; dit komt voor rekening van de opdrachtgever.